HVG Logo

Zorgdragen voor een evenwichtig pensioenbeleid

Op het gebied van pensioen zijn er diverse belangenorganisaties te onderscheiden. Eén daarvan wordt gevormd door de werkgeversorganisaties. Het is voor deze organisaties van belang om goed op de hoogte te zijn van huidige en toekomstige ontwikkelingen, om zodoende een evenwichtig pensioenbeleid uit te kunnen zetten.

Vaak wordt immers in de Collectieve Arbeidsovereenkomst de minimale voorwaarden vastgelegd waaraan de pensioenregeling van aangesloten leden moet voldoen. Bij bedrijfstakpensioenfondsen hebben werkgeversorganisaties vaak zitting in het bestuur van het pensioenfonds (werkgeverszetels).

Onze ervaring met strategische en beleidsmatige pensioenadvisering komt met name bij deze doelgroep goed van pas. Het is van belang dat de werkgeversorganisatie(s) voordat zij de onderhandelingen met de werknemersorganisatie(s) starten, inzicht hebben in onder andere hun uitgangspositie, de ruimte die het wettelijke kader biedt en de financiële gevolgen van bepaalde keuzes. Dit alles kan van wezenlijk belang zijn bij de onderhandelingen en bij de stappen om te komen tot het gewenste eindresultaat.

Naast u bijstaan met onze vaktechnische pensioen-juridische kennis kunnen wij u ook van dienst zijn op de volgende gebieden:

  • Het geven, dan wel voorbereiden van presentaties voor voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Het schrijven van teksten voor de collectieve arbeidsovereenkomst.
  • Het schrijven van voorlichtingsfolders.
  • Het ondersteunen bij onderhandelingen.

 


Contactpersoon:

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450