HVG Logo

Ondersteuning bij juridische procedures

De toename van het aantal belanghebbenden, het grote financiële belang dat hoort bij pensioenovereenkomsten en de continu veranderende pensioenwetgeving, leidt tot uiteenlopende standpunten en meningen.

Wanneer is een juridische opinie onvermijdelijk
Pensioenwetgeving is meestal vormgegeven als een kader waarbinnen tussen partijen nog veel ruimte tot interpretatie en nadere invulling overblijft. Hierdoor is in veel gevallen het vormen van een juridische opinie onvermijdelijk. Vooral wanneer bepaalde afspraken niet voldoende zijn vastgelegd, kan er verschil van mening bestaan over de uitleg van de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij:

  • het voeren van juridische procedures;
  • het begeleiden van arbitrage zaken dan wel optreden als arbiter;
  • het afgeven van een juridische opinie;
  • het beoordelen van een afgegeven juridische opinie (second opinion);
  • het geven van een inschatting van de haalbaarheid van een juridische procedure;
  • het bemiddelen bij een pensioen-juridisch geschil.

DNB toezichthouder op pensioenfondsen
Door onze specialisatie op het gebied van pensioenfondsen kunnen wij een belangrijke rol spelen bij het afstemmen van onderwerpen met de Nederlandsche Bank (DNB), toezichthouder op pensioenfondsen. Wanneer u bijvoorbeeld besluit om uw pensioenregeling aan te passen of bepalingen uit de statuten van het pensioenfonds te wijzigen dan dient u DNB hiervan binnen een bepaalde termijn in kennis te stellen. Zij zal vervolgens aangeven of zij bezwaren of opmerkingen heeft.

De toezichtfunctie van DNB is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Indien u het als onderneming/pensioenfonds oneens bent met een beslissing van DNB, dan kunnen wij u begeleiden in het proces om tegen de DNB te ageren. Hierbij moet gedacht worden aan het opstellen van een bezwaarschrift, dan wel het voeren van administratieve procedures naar aanleiding van de oplegging van bijvoorbeeld een boete of dwangsom.

 


Contactpersoon:

Nicolette Opdam
Tel.: +31 88 407 0450