HVG Logo

Rechtsvorm en structuur van de onderneming

Het vennootschapsrecht regelt de relaties tussen degenen die bij een naamloze of besloten vennootschap (N.V. of B.V.) zijn betrokken zoals de aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen.

Vennootschappen
Wij adviseren u over de vennootschapsrechtelijke organisatie en stellen de daarvoor benodigde documenten op, zoals statuten, directiereglementen, aandeelhoudersovereenkomsten, volmachten en procuraties, en vrijwaringen. Ook vertegenwoordigen wij u bij procedures over ondernemingsrechtelijke geschillen tussen aandeelhouders, met bestuurders of commissarissen, over beschermingsconstructies en in enquêtes en uitkoopprocedures.

Andere rechtsvormen
Behalve N.V.’s en B.V.’s spelen ook andere (Nederlandse en Europese) rechtsvormen, zoals vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, coöperaties, stichtingen en de Societas Europea (SE) een belangrijke rol in het ondernemingsrecht. Onze specialisten adviseren u graag over alle zaken die de opzet, het functioneren of het beëindigen van dergelijke organisaties betreffen.

Herstructureringen
Bij kleine en grote concerns doen zich vragen voor over de wijze waarop de vennootschappen van de groep het best kunnen worden georganiseerd. Op nationaal en internationaal niveau kunnen vaak aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd door een herstructurering van de tot de groep behorende vennootschappen. Naast fiscale aspecten spelen daarbij ook juridische aspecten een belangrijke rol, zoals het beperken van aansprakelijkheidsrisico’s en arbeidsrechtelijke kwesties. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren en leiden van grootschalige internationale reorganisaties. Daarbij werken wij nauw samen met de financiële specialisten van EY Tax.

Notariële diensten op ondernemingsrechtelijk gebied
Onze notarissen beschikken over uitgebreide kennis van en ervaring met het oprichten van rechtspersonen, variërend van N.V.’s en B.V.’s tot verenigingen, coöperaties en stichtingen. Ook het omzetten van een rechtspersoon in een andere rechtsvorm, het optuigen van beschermingsconstructies, statutenwijzigingen, fusies, splitsingen, uitgifte en overdracht van aandelen maken deel uit van onze dagelijkse notariële ondernemingsrechtpraktijk.

 


Contactpersoon:

Rutger Lambriex
Tel.: +31 88 407 0425