Blogs & Cor­po­ra­te cam­pag­ne

Blogs en inzich­ten van­uit een bre­de mul­ti­dis­ci­pli­nai­re con­text: The Big­ger Pic­tu­re

Snel, inhou­de­lijk en actu­eel

Kort, hel­der en toe­pas­baar

Op HVG Law Blogs & visies treft u actu­e­le blogs, video’s, info­grap­hics, ana­ly­ses en inter­views over de juri­di­sche dimen­sie van zaken doen.

We spre­ken met orga­ni­sa­ties en onder­ne­mers die te maken krij­gen met impact­vol­le wets­wij­zi­gin­gen, inno­va­tie­ve orga­ni­sa­ties die een pro­duct of ser­vi­ce aan­bie­den waar nog geen dui­de­lij­ke wet­ge­ving voor bestaat, maar ook onder­ne­mers die hun erva­rin­gen delen bij gro­te trans­ac­ties, impact­vol­le reor­ga­ni­sa­ties, inter­na­ti­o­na­le her­struc­tu­re­rin­gen et cete­ra. Suc­ces­sen, uit­da­gin­gen en mis­stap­pen wor­den uit­ge­licht.

Onze blog­gers rea­ge­ren dage­lijks op actu­a­li­tei­ten, maken inhou­de­lij­ke inge­wik­kel­de zaken visu­eel inzich­te­lijk en delen hun bevin­din­gen uit de prak­tijk. Ze pro­be­ren die terug te bren­gen tot les­sen waar orga­ni­sa­ties iets aan heb­ben.

The Big­ger Pic­tu­re

Bestuur­ders, direc­teu­ren en onder­ne­mers heb­ben veel aan hun hoofd. Veel onder­wer­pen val­len in de cate­go­rie ‘waan van de dag’: een mis­luk­te leve­ring die her­steld moet wor­den, een klant die onver­wacht opstapt, een belang­rij­ke pre­sen­ta­tie, een sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

 

Ook  zijn er de onder­wer­pen die bij het gro­te­re plaat­je van het bestu­ren van een orga­ni­sa­tie horen. Die ver­der gaan dan de zor­gen van van­daag.

Goe­de bestuur­ders kun­nen door­gaans goed rela­ti­ve­ren, en weten de juis­te keu­zes op de juis­te momen­ten te maken.

 

Maar als ze zich ergens zor­gen over maken, waar­over is dat dan?

 

HVG Law maakt onder­scheid in vier ‘gro­te­re’ thema’s die spe­len voor bestuur­ders, direc­teu­ren, onder­ne­mers of de CEO van orga­ni­sa­ties waar we mid­dels onze cam­pag­ne ver­der op in gaan.

In een serie beschou­win­gen van­uit ver­schil­len­de exper­ti­ses ver­kent HVG Law onder­staan­de thema’s

Recent nieuws