Webi­nar: WHOA, gevol­gen en kan­sen voor PE

2 juli 2020

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

U zult onge­twij­feld heb­ben ver­no­men dat de WHOA (de Wet Homo­lo­ga­tie Onder­hands Akkoord) is aan­ge­no­men in de Twee­de Kamer.

De WHOA is een geba­lan­ceer­de rege­ling om een dwan­g­ak­koord bui­ten fail­lis­se­ment met de aan­deel­hou­ders en schuld­ei­sers moge­lijk te maken en een zeer wel­ko­me aan­vul­ling op de bestaan­de her­struc­tu­re­rings­mo­ge­lijk­he­den. Voor schuld­ei­sers, aan­deel­hou­ders, finan­ciers en ande­re betrok­ke­nen kan de WHOA gro­te gevol­gen heb­ben. Aan de ande­re kant biedt de WHOA ook inves­te­rings­mo­ge­lijk­he­den en opties om een belang te ver­wer­ven in een dis­tres­sed onder­ne­ming.

Op don­der­dag 2 juli 2020 orga­ni­se­ren HVG Law en EY een webi­nar: ‘WHOA, gevol­gen en kan­sen voor PE’ voor geno­dig­den. Tij­dens dit webi­nar wordt uit eer­ste hand ver­teld wat u als inves­teer­der moet weten in rela­tie tot de WHOA. Experts Robin de Wit (HVG Law) en Lenn­art Verhoef (EY) pra­ten bij en beant­woor­den vra­gen over deze mijl­paal voor Restruc­tu­ring Neder­land waar lang op is gewacht.

Onder­wer­pen
– WHOA ach­ter­grond, doel en pro­ces
– WHOA kan­sen en bedrei­gin­gen voor PE
– WHOA prak­tijk­ca­sus die de wer­king van de WHOA ver­dui­de­lijkt

Heeft u inte­res­se in toe­kom­sti­ge webinars en/of ini­ti­a­tie­ven met betrek­king tot WHOA? Schrijf u dan in via de gele but­ton.

Details

Datum

donderdag 2 juli, 2020

Tijd

9.30 - 11.00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op