Webi­nar: Tran­si­tie­pro­ces naar nieu­we Pen­si­oen­stel­sel

21 oktober 2020

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

Inmid­dels ligt de publi­ca­tie van de Hoofd­lij­nen­no­ti­tie Uit­wer­king Pen­si­oen­ak­koord alweer een paar maan­den ach­ter ons.

Omdat er nog veel ondui­de­lijk­he­den bestaan rond de uit­wer­king van het Pen­si­oen­ak­koord orga­ni­se­ren HVG Law en EY Actu­a­ris­sen op woens­dag 21 okto­ber 2020 van 13:00 – 14:00 uur weder­om een gra­tis webi­nar voor u.

Dit­maal zul­len wij spe­ci­fiek aan­dacht beste­den aan de vraag­stuk­ken rond de tran­si­tie naar het nieu­we Pen­si­oen­ak­koord, dit om u ook maxi­maal voor te berei­den op de stap­pen, die u de komen­de peri­o­de al kunt zet­ten. Indien u vra­gen heeft, die u graag behan­deld wilt zien in het webi­nar, dan kunt u deze bij uw aan­mel­ding voor het webi­nar stel­len. Tij­dens het webi­nar zul­len wij de door u gestel­de vra­gen zoveel moge­lijk beant­woor­den.


Spre­kers

Bianca van Tilburg, Asso­ci­a­te Part­ner | Advo­caat – HVG Law

Tamara Vlamings, Advo­caat – HVG Law

Joost Csik – EY Actu­a­ris­sen

Bert Bag­gen – EY Actu­a­ris­sen

 

Wilt u deel­ne­men op 21 okto­ber 2020 ? Klik dan op de ‘Schrijf nu in – but­ton’ in het rech­ter­ka­der.

Wij kij­ken uit naar uw deel­na­me!

 

 

Details

Datum

woensdag 21 oktober, 2020

Tijd

13.00 - 14.00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op