Uit­no­di­ging: Q&A Webi­nar | Data Pro­tec­ti­on Offi­cers

23 april 2020

Event

Uitnodiging

Dit webi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

De impact van COVID-19 raakt tal van aspec­ten van uw bedrijfs­voe­ring. Ook op het gebied van Pri­va­cy ont­van­gen wij tal van vra­gen gere­la­teerd aan de ont­sta­ne situ­a­tie door de COVID-19 uit­braak en de maat­re­ge­len wel­ke getrof­fen zijn door het Kabi­net.

Vra­gen als, hoe kun­nen werk­ne­mers vei­lig thuis­wer­ken? Hoe ga je om met de per­soons­ge­ge­vens van werk­ne­mers met COVID-19? Hoe zorg je ervoor als orga­ni­sa­tie in deze bij­zon­de­re tijd om ook nog steeds de pri­va­cy regels in acht te hou­den? Graag den­ken wij, op afstand, met u mee en kunt u al uw Pri­va­cy gere­la­teer­de vra­gen stel­len tij­dens een Q&A live webi­nar voor Data Pro­tec­ti­on Offi­cers op don­der­dag 23 april 2020 om 10.00 uur.

Tij­dens deze ses­sie gaan DPO’s in gesprek met de pri­va­cy experts van HVG Law en EY Advi­so­ry. Saskia Vermeer – de Jongh (Partner/Advocaat Digi­tal, Cyber & Pri­va­cy bij HVG Law) zal tij­dens dit webi­nar ingaan op de juri­di­sche aspec­ten die komen kij­ken bij COVID-19 en Tony de Bos (Part­ner Cyber Secu­ri­ty bij EY Advi­so­ry) op de orga­ni­sa­to­ri­sche aspec­ten.

U kunt zich aan­mel­den door rechts op de gele but­ton te klik­ken. Voor dit webi­nar wor­den geen kos­ten in reke­ning gebracht.

Wilt u een upda­te over hand­ha­ving in com­bi­na­tie met AI Risk? Op 7 mei 2020 orga­ni­se­ren wij de 10e edi­tie van een digi­ta­le ses­sie van ons Pri­va­cy Plat­form.

Details

Datum

donderdag 23 april, 2020

Tijd

10.00 - 11.00 uur

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op