Onli­ne Round Table ses­sie voor star­tups en sca­le-ups

12 november 2020 | 11.00 - 12.15 uur

Event

Uitnodiging

Nu de finan­ci­ë­le steun­maat­re­ge­len van de over­heid aflo­pen, zul­len veel onder­ne­mers zich afvra­gen: ga ik het red­den of niet? Kan ik mijn schul­den­last her­struc­tu­re­ren en een fail­lis­se­ment voor­ko­men? Wat gebeurt er als ik toch fail­liet ga?

Tij­dens deze onli­ne Round Table delen advo­ca­ten Robin de Wit en Vera Jans­zen hun ken­nis en prak­tijk­er­va­ring op het gebied van her­struc­tu­re­rin­gen en insol­ven­tie­pro­ce­du­res.

In hoofd­lij­nen komen de vol­gen­de onder­wer­pen aan bod:

Wet homo­lo­ga­tie onder­hands akkoord (WHOA)
Hier­mee kun­nen onder­ne­mers -ter voor­ko­ming van een fail­lis­se­ment- schul­den her­struc­tu­re­ren en sane­ren door het aan­bie­den van een onder­hands akkoord aan hun schuld­ei­sers en aan­deel­hou­ders en die dwin­gen hier­mee akkoord te gaan. Ook biedt de WHOA moge­lijk­he­den om een zoge­noemd liqui­da­tie­ak­koord aan te bie­den waar­bij de onder­ne­ming wordt gestaakt en de aan­we­zi­ge waar­de wordt ver­deeld onder de schuld­ei­sers, zon­der fail­lis­se­ment.

Tij­de­lij­ke Beta­lings­uit­stel­wet 2020
De Tij­de­lij­ke Beta­lings­uit­stel­wet 2020 biedt een onder­ne­mer die in liqui­di­teits­nood is geko­men door COVID-19 de moge­lijk­heid om, 1) de recht­bank te vra­gen de behan­de­ling van een jegens hem inge­dien­de fail­lis­se­ments­aan­vraag aan te hou­den voor de duur van twee tot maxi­maal zes maan­den, en/of 2) ver­haal­ac­ties van schuld­ei­sers (zoals het leg­gen van beslag) te schor­sen. Op deze manier heeft een onder­ne­mer meer tijd om de onder­ne­ming finan­ci­eel weer op de rit te krij­gen zon­der gecon­fron­teerd te wor­den met agres­sie­ve incas­so­prak­tij­ken.

Sur­se­an­ce van beta­ling en/of fail­lis­se­ment en door­start
Als het her­struc­tu­re­ren en sane­ren van schul­den niet tij­dig lukt, kan een sur­se­an­ce van beta­ling of fail­lis­se­ment onaf­wend­baar zijn. Er zal kort inhou­de­lijk wor­den stil­ge­staan bij de gevol­gen van een sur­se­an­ce van beta­ling en/of fail­lis­se­ment (ook in het kader van bestuur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid) en de moge­lijk­he­den van een door­start.

Bent u erbij op 12 novem­ber aan­staan­de? U kunt zich aan­mel­den door op  de but­ton in het wit­te kader hier­naast te klik­ken. Deel­na­me is kos­te­loos.

Details

Datum

donderdag 12 november 2020

Tijd

11.00 - 12.15 uur

Schrijf nu in

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op