Semi­nar fami­lie­sta­tuut en bedrijfs­op­vol­ging

13 juni 2019

Event

Uitnodiging

Dit semi­nar heeft reeds plaats­ge­von­den.

 

Opvol­ging bin­nen het fami­lie­be­drijf is een pro­ces vol uit­da­gin­gen waar­bij niet alleen finan­ci­ë­le en fis­caal-juri­di­sche aspec­ten een rol spe­len maar ook cul­tuur en emo­tie fac­to­ren van belang zijn.

 

Fami­lie­sta­tuut

Er wordt wel eens gezegd: “Bij fami­lie­be­drij­ven is alles emo­tie”. Mooi, maar ook een valkuil als emo­ti­o­ne­le argu­men­ten of fami­lie­be­lan­gen het win­nen van het lange ter­mijn bedrijfs­be­lang.

Belang­rijk is dus op wel­ke wij­ze de fami­lie haar onder­lin­ge samen­wer­king vorm kan geven zodat de emo­tie niet de baas wordt. Deze onder­lin­ge samen­wer­king wordt vaak vast­ge­legd in een fami­lie­sta­tuut.

Een fami­lie­sta­tuut geeft in goed onder­ling over­leg en tij­dig struc­tuur aan de visies van de ver­schil­len­de fami­lie­le­den. Of de bedrijfs­op­vol­ging for­meel al heeft plaats­ge­von­den of nog moet plaats­vin­den; de emo­ti­o­ne­le betrok­ken­heid blijft. De bij­een­komst is dan ook bedoeld voor de gehe­le betrok­ken fami­lie; aan­deel­hou­der, part­ner en kin­de­ren.

Maar hoe komt nu een fami­lie­sta­tuut tot stand? Wat is het juri­di­sche, bedrijfs­eco­no­mi­sche en fis­caal per­spec­tief van een fami­lie­sta­tuut. Dit zijn de aan­dacht­pun­ten waar HVG Law bij stil wil staan.

 

Bij­een­komst

U bent, samen met uw part­ner en kin­de­ren van har­te uit­ge­no­digd om de bij­een­komst bij te wonen op don­der­dag 13 juni 2019 . Indien u denkt dat deze bij­een­komst ook inte­res­sant is voor een rela­tie van u dan kan uw rela­tie zich ook aan­mel­den.

 

Aan deze bij­een­komst zijn geen kos­ten ver­bon­den. Bij deel­na­me aan deze bij­een­komst komt u in aan­mer­king voor 2 PE pun­ten.

 

Spre­kers:

 

 

Susan ten Haaf:

Advo­caat Cor­po­ra­te M&A | Part­ner HVG Law
Spe­ci­a­li­sa­tie: onder­ne­mings­rech­te­lij­ke advies­prak­tijk met
sec­tor focus op fami­ly busi­ness

 

Bert Lip­pens:

Asso­ci­a­te Part­ner EY Trans­ac­ti­on Advi­so­ry Ser­vi­ces M&A
Spe­ci­a­li­sa­tie: bege­lei­ding bij bedrijfs­op­vol­ging en bedrijfs­waar­de­ring met
de focus op fami­lie­be­drij­ven en fami­ly offi­ces

 

Mar­cel Mer­tens:

Fis­ca­list | Asso­ci­a­te Part­ner Tax bij EY
Spe­ci­a­li­sa­tie: (bedrijfs­op­vol­ging bij) fami­lie­be­drij­ven

 

Pro­gram­ma

15.30 uur –  Ont­vangst

16.00 uur –  Intro­duc­tie door de dag­voor­zit­ter

16.05 uur –  Het fami­lie­sta­tuut (Susan ten Haaf)

16.35 uur –  De fis­ca­le bedrijfs­op­vol­gings­re­ge­lin­gen (Mar­cel Mer­tens)

17.05 uur –  Pau­ze

17.20 uur –  De waar­de­ring van de onder­ne­ming (Bert Lip­pens)

17.45 uur  –  Rond­vraag met aan­slui­ten­de bor­rel

 

Aan­mel­den

U kunt zich tot 1 juni 2019 aan­mel­den voor deze bij­een­komst mid­dels een e-mail via ‘schrijf je nu in’.

 

Wij hopen u te mogen ver­wel­ko­men op don­der­dag 13 juni 2019 bij Kas­teel­hoe­ve De Gro­te Heg­ge in Thorn.

Details

Datum

donderdag 13 juni, 2019

Tijd

15:30 - 18:00 uur

Locatie

Thorn, Kasteelhoeve De Grote Hegge

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op