The­ma­bij­een­komst Samen­wer­king en fusies in de zorg

12 juni 2019

Event

Uitnodiging

Dit event heeft reeds plaats­ge­von­den.

Graag nodi­gen wij u uit voor de The­ma­bij­een­komst Samen­wer­king en fusies in de zorg.

 

Om de kwa­li­teit en betaal­baar­heid van de zorg te ver­be­te­ren, zien wij steeds meer samen­wer­kin­gen en fusies ont­staan. Het besluit tot samen­wer­king of fusie wordt niet zomaar geno­men. Vaak wordt er lang over gespro­ken en wor­den de voor- en nade­len van de ver­schil­len­de scenario’s tegen elkaar afge­zet. De fis­ca­le en juri­di­sche aspec­ten van een samen­wer­king of fusie wor­den hier­bij niet altijd (tij­dig) onder­kend. Hier­door kun­nen dit soort tra­jec­ten ver­tra­ging oplo­pen, tot onvoor­zie­ne fis­ca­le gevol­gen lei­den of zelfs niet door gaan.
Om beter voor­be­reid te zijn op een der­ge­lij­ke (toe­kom­sti­ge) samen­wer­king of fusie en op dat moment de fis­ca­le en juri­di­sche aspec­ten in uw prak­tijk tij­dig te sig­na­le­ren, orga­ni­se­ren wij een the­ma­bij­een­komst voor zorg­in­stel­lin­gen: ‘Samen­wer­king en fusies van­uit een fis­ca­le en juri­di­sche bril’.

Wij nodi­gen u uit om deel te nemen aan deze the­ma­bij­een­komst op woens­dag 12 juni 2019. Aan deel­na­me zijn geen kos­ten ver­bon­den.

De vol­gen­de onder­wer­pen komen in ieder geval aan bod:

 •  Juri­di­sche aan­dachts­pun­ten, inclu­sief het inter­ne besluit­vor­mings­pro­ces, bij de struc­tu­re­ring van zorg­sa­men­wer­kin­gen en zorg­fu­sies;
 •  De ver­ant­woor­ding aan en de mede­zeg­gen­schap van inter­ne en exter­ne belang­heb­ben­den;
 •  De ver­plich­te inste­ling van een cli­ën­ten­raad en ove­ri­ge aspec­ten uit de Wet mede­zeg­gen­schap cli­ën­ten zorg­in­stel­lin­gen;
 •  Mede­din­gings­rech­te­lij­ke aspec­ten en ver­eis­te goed­keu­rin­gen voor samenwerking/fusies;
 •  Stand van zaken: Over­he­ve­ling markt­toe­zicht van de NZa naar de ACM;
 •  Op wel­ke manier kan btw-hef­fing op onder­lin­ge door­be­las­tin­gen wor­den beperkt?
 • Wat is de impact van de samen­wer­king op de Vpb-posi­tie?
 • Hoe zorg je ervoor dat de fis­ca­li­teit in de grip blijft na de samen­wer­king of fusie? 

Pro­gram­ma

 

Woens­dag 12 juni, met ont­vangst om 14.30 uur en start pro­gram­ma om 14.45 uur.
Het pro­gram­ma ein­digt rond 17.00 uur met een bor­rel. De bij­een­komst is klein­scha­lig van opzet, zodat erva­rin­gen kun­nen wor­den uit­ge­wis­seld en kennis kan wor­den gedeeld.

 

Spre­kers

 

Het pro­gram­ma wordt ver­zorgd door de vol­gen­de erva­ren spre­kers:

 

 • Susan ten Haaf, Advo­caat en Part­ner bij HVG Law en gespe­ci­a­li­seerd in fusies en over­na­mes.
 • Thari van den Berg, Advo­caat bij HVG Law en gespe­ci­a­li­seerd in onder­ne­mings­recht in de gezond­heids­zorg.
 • Mijn­tje Sim­mer, spe­ci­a­list op het gebied van Tax Con­trol en Hori­zon­taal Toe­zicht bin­nen EY.
 • Myrthe Hins­kens, btw-advi­seur bij EY en gespe­ci­a­li­seerd in de zorg­sec­tor.
 • Miri­am Michiels, advi­seur loon­hef­fin­gen bij EY en gespe­ci­a­li­seerd in de zorg­sec­tor.

 

Loca­tie

 

Het kan­toor van HVG Law in Eind­ho­ven, Prof. Dr. Dor­ge­lo­laan 12. Par­ke­ren kan in de buurt van het kan­toor. Sta­ti­on (trein en bus) ligt op loop­af­stand.

 

Aan­mel­den

Klik op de link aan de rech­ter­zij­de om aan te mel­den voor deze bij­een­komst. U kunt zich aan­mel­den tot 29 mei 2019.

 

Kent u ande­ren bin­nen uw orga­ni­sa­tie die het inte­res­sant vin­den om deel te nemen aan deze bij­een­komst? Stuur deze uit­no­di­ging dan gerust door.

 

Wij zien u graag op woens­dag 12 juni!

Details

Datum

woensdag 12 juni, 2019

Tijd

14:30 - 17:00 uur

Locatie

Eindhoven, Prof. Dr. Dorgelolaan 12

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op