Bij­een­komst fis­ca­le en juri­di­sche actu­a­li­tei­ten voor zorg­in­stel­lin­gen

8 oktober 2019 | 10 oktober 2019

Event

Uitnodiging

Dit event heeft reeds plaats­ge­von­den.

In de peri­o­de sep­tem­ber t/m decem­ber 2019 orga­ni­seert EY een reeks van vier kos­te­lo­ze the­ma­bij­een­kom­sten voor zor­gor­ga­ni­sa­ties in de pro­vin­cies Noord-Hol­land, Zuid-Hol­land, Utrecht en Fle­vo­land. UIter­aard zijn geïn­te­res­seer­den van bui­ten deze regio ook van har­te wel­kom.

Op dins­dag 8 okto­ber 2019 en don­der­dag 10 okto­ber 2019 vin­den de twee­de bij­een­kom­sten plaats in res­pec­tie­ve­lijk Den Haag en Amster­dam. Deze bij­een­komst staat in het teken van fis­ca­le en juri­di­sche actu­a­li­tei­ten voor zorg­in­stel­lin­gen. Advo­caat Thari van den Berg (HVG Law) ver­zorgt deze dagen de juri­di­sche actu­a­li­teit.

We staan uiter­aard ook stil bij Prins­jes­dag. Daar­naast pra­ten we u bij over ande­re rele­van­te ont­wik­ke­lin­gen die zich in de afge­lo­pen peri­o­de heb­ben voor­ge­daan op het gebied van btw, de over­drachts­be­las­ting, de ven­noot­schaps­be­las­ting en de loon­hef­fing.

Ook wordt u bij­ge­praat over de (poli­tie­ke) ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van winst­uit­ke­ring in de zorg, de ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van de het wets­voor­stel Wet toe­tre­ding zorg­aan­bie­ders en rele­van­te ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van de inmid­dels aan­ge­no­men Wet mede­zeg­gen­schap cli­ën­ten zorg­in­stel­lin­gen 2018.


Het pro­gram­ma

14:45 uur   Inloop en ont­vangst met kof­fie en thee

15:00 uur   Inhou­de­lij­ke ses­sie fis­ca­le en juri­di­sche actu­a­li­tei­ten

16:45 uur   Afslui­ting en aan­slui­tend moge­lijk­heid tot net­werk­bor­rel

Omdat de bij­een­komst klein­scha­lig van opzet is, biedt deze voor u boven­dien een uit­ge­le­zen kans om te net­wer­ken met collega’s van ande­re zorg­in­stel­lin­gen en erva­rin­gen met elkaar te delen. Uiter­aard lich­ten we de actu­a­li­tei­ten toe aan de hand van voor­beel­den uit uw en onze prak­tijk.

Aan­mel­den

U kunt zich aan­mel­den door op één van onder­staan­de lin­ken te klik­ken.  U kunt zich aan­mel­den tot één week voor­af­gaand aan de bij­een­komst. Deel­na­me is kos­te­loos.

  • U kunt zich hier aan­mel­den voor 8 okto­ber 2019 in Den Haag
  • U kunt zich hier aan­mel­den voor 10 okto­ber 2019 in Amster­dam

Kent u ande­ren bin­nen uw orga­ni­sa­tie die inte­res­se heb­ben? Stuur deze uit­no­di­ging dan gerust door.

Loca­ties:

Dins­dag 8 okto­ber 2019

Kan­toor Den Haag
Was­se­naar­se­weg 80
2596 CZ Den Haag

Don­der­dag 10 okto­ber 2019

Kan­toor Amster­dam
Anto­nio Vival­dis­traat 150
1083 HP Amster­dam

Details

Datum

dinsdag 8 oktober, 2019

Tijd

14:45 uur

Locatie

Den Haag

Interesse in deelname aan dit event? We verwelkomen u graag!

Schrijf nu in

Vragen over dit event? Laat het ons weten!

Neem contact met ons op