"Een waterdicht contract zorgt ervoor dat iedereen zich aan de afspraken houdt."

Arditza de Groot

Advocaat

Arditza de Groot

Arditza de Groot

Real Estate / Utrecht

Practice area

Arditza is werkzaam binnen de praktijkgroep Real Estate. Zij heeft een duidelijke passie voor het bestuursrecht en focust op de volgende gebieden binnen dit rechtsgebied: omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht), (her)ontwikkelingen en transformaties, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen, anterieure (exploitatie) overeenkomsten, bestuursrechtelijke handhavingstrajecten, subsidievraagstukken, publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden en bestuursprocesrecht. Daarnaast volgt zij de ontwikkelingen in relatie tot de nieuwe Omgevingswet (vereenvoudigen en bundelen omgevingsrecht) op de voet.

Expertise

Arditza houdt zich onder meer bezig met:

  • Adviseren over omgevingsrechtelijke vraagstukken (o.a. omgevingsvergunningen en planologische besluiten) in het kader van bijvoorbeeld projectontwikkeling, alsook procederen in dat verband.
  • Onderzoeken vergunningverleningstrajecten (bijvoorbeeld het in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu op 30 januari 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden onderzoeksrapport inzake de vergunningverlening van de V250 (Fyra) samen met Horvat en Partners en consultant BoerCroon).
  • Uitvoeren van due diligence onderzoeken met omgevingsrechtelijke aspecten in opdracht van bedrijven en semioverheden, evenals het implementeren van de uitkomsten.
  • Adviseren van lokale overheden over samenwerkingsverbanden die aangegaan zijn of worden (bijvoorbeeld in het kader van de Participatiewet), alsook het opstellen en beoordelen van gemeenschappelijke regelingen.
  • Adviseren over subsidievraagstukken (bijvoorbeeld in het kader van decentralisaties), alsmede het voeren van diverse bestuursrechtelijke procedures in dat kader.
  • Opstellen, beoordelen en adviseren over diverse overeenkomsten (o.m. samenwerkings-, beëindigings- en koopovereenkomsten).
  • Procederen (bestuurs- en civielrechtelijk).

Aanvullende informatie

Arditza is in 2003 afgestudeerd in Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam met als afstudeerrichtingen: Staats- en bestuursrecht, en Thematisch: publiekrechtelijke rechtshandhaving.

In 2009 heeft zij de specialisatieopleiding Ruimtelijke ordenings- en milieurecht aan de Grotius academie (cum laude) afgerond.

Voorts is zij lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), vereniging voor Milieurecht (VMR).Contact information

arditza.de.groot@hvglaw.nl +31 88 407 18 83