HVG Law advi­seert bij trans­ac­tie geno­mi­neerd voor Best Deal 2023 (Mid-Cap)

Overname van iDEAL en Payconiq door European Payments Initiative (EPI)

News

Een trans­ac­tie die is afge­rond met juri­di­sche advi­se­ring door HVG Law is geno­mi­neerd als Best Mid-Cap Deal 2023 bij de aan­ko­men­de pres­ti­gi­eu­ze Dut­ch M&A Awards: de over­na­me van iDE­AL en Pay­co­niq door Euro­pean Pay­ments Ini­ti­a­ti­ve (EPI).

HVG Law advi­seer­de Cur­ren­ce iDe­al bij de ver­koop van iDE­AL door ING, Rabo­bank en ABN Amro aan Euro­pean Pay­ments Ini­ti­a­ti­ve. EPI wordt onder­steund door BFCM, BNP Pari­bas, BPCE, Cré­dit Agri­co­le, Deut­sche Bank, DSGV, ING, KBC, La Ban­que Pos­ta­le, Nexi, Soci­é­té Géné­ra­le, World­line, Bel­fi­us en DZ Bank. ABN Amro en Rabo­bank slui­ten zich ook aan bij EPI.

Deze trans­ac­tie toont de vol­le­dig geïn­te­greer­de spe­ci­a­lis­ti­sche teams van HVG Law en onze exper­ti­se in het advi­se­ren over com­plexe M&A-deals.

Het HVG Law team werd geleid door Matthijs Driedonks en bestond ver­der uit Zohra Zahir en Vere Groenen (Cor­po­ra­te M&A), Gustave Bevers (Nota­ry), Saskia Vermeer – de Jongh (Digi­tal, Cyber & Pri­va­cy), Jan Andringa and Niels Niggelie (Cor­po­ra­te), Joost Els­en­burg (Finan­ci­al Regu­la­to­ry) en Misha Lutje Beerenbroek en Wou­ter Jans (Anti-trust).

De M&A Awards is het jaar­lijk­se belang­rij­ke eve­ne­ment voor pro­fes­si­o­nals die werk­zaam zijn M&A in fusies en over­na­mes dat plaats­vindt op 14 decem­ber 2023. Breng uw stem vóór 4 decem­ber 2023 uit door op deze link te klik­ken (een gra­tis onli­ne mem­ber­ship regi­stra­tie is hier­voor nodig).