Cori­ne In ’t Veld – Ver­nooij ver­sterkt het Health & Life Sci­en­ces team van HVG Law

News

Cori­ne In ’t Veld – Ver­nooij komt over van Van Door­ne, waar zij 10 jaar werk­zaam is geweest als advo­caat in de zorg­prak­tijk. Ze sluit zich aan bij het team van Jan Andringa en zal samen met hem de Health & Life Sci­en­ces prak­tijk van HVG Law ver­der uit­bou­wen.

Cori­ne bege­leidt, advi­seert en pro­ce­deert voor cli­ën­ten die actief zijn in de (semi-)publieke sec­tor, waar­on­der zorg­in­stel­lin­gen (cure en care), onder­wijs­in­stel­lin­gen en ande­re instel­lin­gen met een maat­schap­pe­lij­ke taak.

Cori­ne In ’t Veld – Ver­nooij: “Tij­dens onze gesprek­ken ble­ken onze visie, ambi­tie en werk­wij­ze naad­loos op elkaar aan te slui­ten. De kans om mid­dels de unie­ke stra­te­gi­sche alli­an­tie met EY Tax, in mul­ti­dis­ci­pli­nai­re teams van advo­ca­ten en nota­ris­sen van HVG Law en de spe­ci­a­lis­ten van EY Tax, bij te dra­gen aan het oplos­sen van de uit­da­gin­gen in de semi-publie­ke sec­tor kon ik dan ook niet voor­bij laten gaan. Ik kijk er naar uit om samen met Jan de prak­tijk ver­der uit te bou­wen.”