Wij­zi­gin­gen finan­ci­ë­le bedrijfs­voe­ring en jaar­ver­ant­woor­ding zorg­aan­bie­ders

Alert

Op 1 janu­a­ri 2022 wij­zigt de wet- en regel­ge­ving aan­gaan­de finan­ci­ë­le bedrijfs­voe­ring en jaar­ver­ant­woor­ding van zorg­aan­bie­ders.

Dit brengt tal van wij­zi­gin­gen voor de zorg­sec­tor met zich mee. Meer zorg­aan­bie­ders wor­den ver­plicht tot het open­baar maken van een jaar­ver­ant­woor­ding. Boven­dien wordt bepaald dat het boek­jaar van een zorg­aan­bie­der samen­valt met het kalen­der­jaar en ont­bre­ken voor zorg­aan­bie­ders bepaal­de vrij­stel­lin­gen zoals de 403-ver­kla­rin­gen.

Wilt u meer infor­ma­tie over deze wij­zi­gin­gen? Lees dan ver­der door op onder­staan­de Law Alert te klik­ken.