Terug­kij­ken | Pen­si­oen Pro Live

24 februari 2021

News

Op woens­dag 24 febru­a­ri 2021 werd er in een spe­ci­a­le afle­ve­ring van Pen­si­oen Pro Live uit­ge­breid inge­gaan op de dis­cus­sie rond het inva­ren van oude rech­ten. Is de nieu­we wet­ge­ving dui­de­lijk en uit­voer­baar, wel­ke vra­gen leven er bij de pen­si­oen­sec­tor en is eer­lijk en even­wich­tig inva­ren voor ieder­een eigen­lijk geen uto­pie?

In deze dis­cus­sie, dat werd geleid door André de Vos en Maarten van Wijk, kwa­men Nicolette Opdam (Part­ner HVG Law), Casper van Ewijk (Net­spar) en Eli­ne Lund­g­ren (voor­zit­ter pen­si­oen­fonds Land­bouw) aan het woord. De kij­kers kon­den via de chat mee­pra­ten en vra­gen stel­len.

Heeft u deze live­ses­sie gemist en wilt u deze terug­zien? Klik dan hier.