Wet bestuur en toe­zicht rechts­per­so­nen

Gevolgen voor zorginstellingen

Alert

Op 10 novem­ber 2020 is het Wets­voor­stel wet bestuur en toe­zicht rechts­per­so­nen (WBTR) door de Eer­ste Kamer aan­ge­no­men. De WBTR beoogt de gover­nan­ce van stich­tin­gen, ver­e­ni­gin­gen, coö­pe­ra­ties en onder­lin­ge waar­borg­maat­schap­pij­en te ver­be­te­ren. De WBTR brengt ook wij­zi­gin­gen mee voor bestuur­ders en toe­zicht­hou­ders van de mees­te zorg­in­stel­lin­gen.

In deze Law Alert leest u meer over deze gevol­gen.