Geno­mi­neerd: Ver­kie­zing Nota­ris van het jaar 2020

Merel Zwankhuizen

News

Voor de ver­kie­zing van dé Nota­ris van het Jaar van de Konink­lij­ke Nota­ri­ë­le Orga­ni­sa­tie (KNB) is Part­ner Merel Zwankhuizen een van de 11 geno­mi­neer­den. Met deze ver­kie­zing wil de beroeps­or­ga­ni­sa­tie laten zien dat de ‘futu­re­p­roof’ nota­ris niet iemand is van de toe­komst, maar dat er ook nu al leden zijn die uit­blin­ken in ande­re vaar­dig­he­den dan het strikt nota­ri­eel-juri­di­sche. Als cri­te­ria van de ver­kie­zing gel­den dui­de­lij­ke taal, weer­baar­heid, moed en lef, aan­trek­ke­lij­ke werk­om­ge­ving, inno­va­tie en zicht­baar­heid, repu­ta­tie en com­mu­ni­ca­tie.

Deze ver­kie­zing gaat om een jury­prijs. In haar com­men­taar benoemt de jury onder meer dat Merel “laat zien cre­a­tief en inno­va­tief te zijn” en “als jong­ste geno­mi­neer­de een ambas­sa­deur voor het nota­ri­aat is”.

Lees hier­on­der het arti­kel dat ver­scheen in het Nota­ri­aat Maga­zi­ne.