Her­zie­ning Deta­che­rings­richt­lijn: van­af 30 juli 2020 veel nieu­we regels

Alert

Van­af 30 juli 2020 is het zover. Van­af die datum heb­ben gede­ta­cheer­de werk­ne­mers onder meer recht op een gelij­ke belo­ning voor gelij­ke arbeid in het werk­land. EU-lid­sta­ten heb­ben ruim twee jaar de tijd gehad de her­zie­ning van de Deta­che­rings­richt­lijn, de Her­zie­nings­richt­lijn (2018/957/EU), te imple­men­te­ren, waar­on­der de “equal pay for equal work” regels. Hoe staan de EU-lid­sta­ten ervoor? In deze alert geven wij een prak­tisch over­zicht hier­van. Dui­de­lijk is dat de Her­zie­nings­richt­lijn aan­zien­lij­ke gevol­gen kan heb­ben voor de deta­che­rings­prak­tijk.