PODCAST: Staan toe­kom­sti­ge zon­ne-ener­gie­pro­jec­ten op los­se schroe­ven door een recen­te uit­spraak van het CBb?

News

Onlangs deed het Col­le­ge van Beroep voor het bedrijfs­le­ven een belang­rij­ke uit­spraak over de aan­slui­ting van een zon­ne-ener­gie­pro­ject op het elek­tri­ci­teits­net. Een uit­spraak die gro­te gevol­gen heeft voor de toe­komst van ver­duur­za­mings­pro­jec­ten, waar­bij de vraag is of de te ont­wik­ke­len busi­ness cases nog wel juri­disch en fis­caal haal­baar zijn.

In Time for Tax praat Pet­ra Pleu­nis (EY) met Bas­ti­aan Kats (Asso­ci­a­te Part­ner bij EY Tax) en Sander Simonetti (Asso­ci­a­te Part­ner en advo­caat bij HVG Law) over de uit­spraak die op het snij­vlak van ener­gie­recht en fis­caal recht zit.

Klik hier om deze pod­cast via Spo­ti­fy te beluis­te­ren.