Ener­gy nieuws­brief

Alert

In deze Ener­gy nieuws­brief leest u de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen in de Neder­land­se ener­gie­sec­tor, waar­on­der het wets­voor­stel Wet col­lec­tie­ve warm­te­voor­zie­ning, een belang­rij­ke CBb-uit­spraak over de net­aan­slui­ting van zon­ne­pro­jec­ten en de nieu­we SDE++-subsidieregeling.