In wer­king tre­ding Wet mede­zeg­gen­schap cli­ën­ten zorg­in­stel­lin­gen 2018 (“Wmcz 2018”)

News

Op 1 juli 2020 is de Wet mede­zeg­gen­schap cli­ën­ten zorg­in­stel­lin­gen 2018 (“Wmcz 2018”) in wer­king getre­den. De Wmcz 2018 ver­vangt de oude Wet mede­zeg­gen­schap cli­ën­ten zorg­in­stel­lin­gen en brengt ver­schil­len­de wij­zi­gin­gen met zich mee. Hier­on­der leest u meer over de vol­gen­de wij­zi­gin­gen: de reik­wijd­te van de Wmcz 2018, de instem­mings­be­voegd­heid, het enquê­te­recht en het toe­zicht door de Inspec­tie Gezond­heids­zorg en Jeugd.


Reik­wijd­te Wmcz 2018
De reik­wijd­te van de Wmcz 2018 is bre­der dan die van de Wmcz. In de Wmcz 2018 wordt name­lijk aan­slui­ting gezocht bij het begrip ‘instel­ling’ uit de Wet kwa­li­teit, klach­ten en geschil­len zorg (Wkkgz). De Wmcz 2018 ziet der­hal­ve niet enkel op col­lec­tief gefi­nan­cier­de instel­lin­gen (zoals bij de Wmcz), maar ook op pri­vaat gefi­nan­cier­de instel­lin­gen.

Onder de Wmcz 2018 moe­ten in prin­ci­pe de vol­gen­de instel­lin­gen een cli­ën­ten­raad instel­len:

  • instel­lin­gen waar­bij in de regel meer dan tien (10) natuur­lij­ke per­so­nen zorg ver­le­nen; en
  • instel­lin­gen waar­in cli­ën­ten voor min­der dan vier­en­twin­tig (24) uur kun­nen ver­blij­ven en waar­bij in de regel meer dan vijf­en­twin­tig (25) natuur­lij­ke per­so­nen zorg ver­le­nen.


Instem­ming­be­voegd­heid
Met de Wmcz 2018 wordt de instem­mings­be­voegd­heid voor de cli­ën­ten­raad geïn­tro­du­ceerd. Ver­schil­len­de onder­wer­pen die onder de Wmcz onder het ver­zwaard advies­recht vie­len, wor­den instem­mings­plich­tig. Dit houdt in dat de cli­ën­ten­raad moet instem­men met het voor­ge­no­men besluit van het bestuur. Stemt de cli­ën­ten­raad niet in met het voor­ge­no­men besluit, dan kan het bestuur zich wen­den tot de com­mis­sie van ver­trou­wens­lie­den. Deze com­mis­sie toetst ver­vol­gens of de beslis­sing van de cli­ën­ten­raad onre­de­lijk is, dan wel of het voor­ge­no­men besluit van het bestuur gewenst is wegens zwaar­we­gen­de (bedrijfs­or­ga­ni­sa­to­ri­sche, -eco­no­mi­sche of -soci­a­le) rede­nen.


Enquê­te­recht
Het enquê­te­recht wordt op twee pun­ten uit­ge­breid. Aller­eerst heeft het enquê­te­recht onder de Wmcz 2018 een rui­me­re reik­wijd­te. Zo geldt het enquê­te­recht niet alleen voor zorg­aan­bie­ders die de rechts­vorm van een stich­ting of ver­e­ni­ging heb­ben, maar ook voor zorg­aan­bie­ders met ande­re rechts­vor­men (zoals een BV). Ten twee­de is onder de Wmcz 2018 de enquê­te­be­voegd­heid voor de cli­ën­ten­raad een wet­te­lij­ke bevoegd­heid en niet een sta­tu­tai­re bevoegd­heid.


Toe­zicht IGJ
In de Wmcz 2018 is beslo­ten om de weg naar de kan­ton­rech­ter te ver­van­gen door publiek toe­zicht door de IGJ. Indien de IGJ con­sta­teert dat een zorg­aan­bie­der zijn ver­plich­tin­gen uit de Wmcz 2018 niet nakomt, kan de IGJ met de zorg­aan­bie­der in gesprek gaan en even­tu­eel hand­ha­vend ingrij­pen.


De Wmcz 2018 is van toe­pas­sing op een bre­de groep zorg­aan­bie­ders en intro­du­ceert nieu­we wet­te­lij­ke rech­ten en bevoegd­he­den van de cli­ën­ten­raad. Mocht u vra­gen heb­ben over de Wmcz 2018, neem dan gerust con­tact met ons op.