Oplei­din­gen voor finan­ci­ë­le instel­lin­gen en dien­sten door HVG Law

News

HVG Law heeft voor de finan­ci­ë­le sec­tor oplei­din­gen ont­wik­keld die geheel onli­ne beschik­baar zijn. Mid­dels deze oplei­din­gen nemen onze experts uw orga­ni­sa­tie mee in actu­e­le en rele­van­te onder­wer­pen op het gebied van Regu­la­to­ry, Data & Pri­va­cy, Gover­nan­ce & Com­pli­an­ce, Outsour­cing, Con­duct & Cul­tu­re en Inte­gri­ty & Risk Mana­ge­ment.

HVG Law oplei­din­gen dra­gen bij aan de vak­be­kwaam­heid en kun­nen mee­tel­len voor de Per­man­te Edu­ca­tie van de deel­ne­mers en bij­dra­gen aan de voor (mede-) beleids­be­pa­lers en ande­re key func­ti­o­na­ris­sen gel­den­de (door­lo­pen­de) geschikt­heids­ei­sen van de recent gewij­zig­de Beleids­re­gel geschikt­heid van DNB en AFM.

In onder­staan­de bro­chu­re kunt u de oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den voor finan­ci­ë­le instel­lin­gen bekij­ken en leest u hoe u con­tact kunt opne­men voor meer infor­ma­tie en/of aan­mel­ding.