COVID-19: maat­re­ge­len HVG Law

News

In ver­band met de ont­wik­ke­lin­gen met betrek­king tot het coro­na­vi­rus neemt HVG Law maat­re­ge­len om de gezond­heid van onze kan­toor­ge­no­ten, cli­ën­ten en rela­ties zoveel als moge­lijk te waar­bor­gen en ver­de­re ver­sprei­ding van het virus zoveel als moge­lijk te beper­ken.

 

De gezond­heid en vei­lig­heid van onze kan­toor­ge­no­ten, cli­ën­ten en rela­ties staan voor­op. HVG Law heeft, in lijn met de maat­re­ge­len van het Kabi­net, beslo­ten dat alle kan­toor­ge­no­ten hun werk­zaam­he­den zoveel als moge­lijk van­uit huis zul­len ver­rich­ten. Toe­gang tot onze kan­to­ren wordt beperkt tot het hoogst­nood­za­ke­lij­ke en bij­een­kom­sten wor­den afge­last. Wij stre­ven ernaar, mede door de inzet van gea­van­ceer­de tech­no­lo­gi­sche mid­de­len, de busi­ness te con­ti­nu­e­ren en de belan­gen van onze cli­ën­ten zo goed als moge­lijk te behar­ti­gen zoals zij dit van ons gewend zijn.

 

Ook den­ken wij graag mee hoe de impact voor onze cli­ën­ten en rela­ties zoveel als moge­lijk kan wor­den beperkt. Op diver­se wij­ze hou­den wij onze cli­ën­ten en rela­ties op de hoog­te van de juri­di­sche aspec­ten en gevol­gen van het coro­na­vi­rus en staan klaar om deze aspec­ten en gevol­gen met onze cli­ën­ten en rela­ties te adres­se­ren.

 

Heeft u vra­gen of opmer­kin­gen, neem dan gerust con­tact met ons op.