Toezichtthema’s DNB, AFM en AP 2020

News

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft zich reeds in nieuws­brie­ven en visie­do­cu­men­ten uit­ge­la­ten over de toezichtthema’s en aan­dachts­ge­bie­den van 2020.

Wij heb­ben samen­ge­vat wat deze thema’s en aan­dachts­pun­ten zijn en wat de toe­zicht­hou­der in 2020 ver­wacht van:

  1. Banken
  2. Verzekeraars
  3. Pensioenfondsen
  4. Trustkantoren
  5. Beleggingsondernemingen en beheer­ders van beleg­gings­in­stel­lin­gen
  6. Betaal- en elek­tro­ni­sche geld­in­stel­lin­gen

Daarnaast heeft HVG Law LLP de aan­dachts­ge­bie­den van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor de finan­ci­ë­le sec­tor mee­ge­no­men in de toezichtthema’s.

Wij kun­nen markt­par­tij­en hel­pen om aan de ver­wach­tin­gen van de toe­zicht­hou­der te vol­doen en (juri­di­sche) onder­steu­ning bie­den in het opzet­ten of aan­pas­sen van de pro­ces­sen die daar­voor beno­digd zijn, dan wel bij de onder­zoe­ken die de toe­zicht­hou­ders uit­voe­ren.

Klik op de onder­staan­de links om de samen­vat­ting te ope­nen.