Upda­te Wet toe­tre­ding zorg­aan­bie­ders en Aan­pas­sings­wet Wtza

Alert

Eer­der heb­ben wij bericht over de wij­zi­gin­gen die de wets­voor­stel­len inza­ke de Wet toe­tre­ding zorg­aan­bie­ders (“Wtza”) en de Aan­pas­sings­wet Wtza (“Aan­pas­sings­wet”) met zich mee­bren­gen.

Medio okto­ber 2019 is in bei­de dos­siers een der­de nota van wij­zi­ging gepu­bli­ceerd.

In deze Law Alert infor­me­ren wij u over de beoog­de wij­zi­gin­gen uit bei­de nota’s van wij­zi­ging en het advies van de Raad van Sta­te over deze beoog­de wij­zi­gin­gen.

Lees meer >>