Saskia Vermeer – de Jongh benoemd tot Part­ner

Digital, Cyber & Privacy

News

Zij start­te op 1 maart 2013 als advo­caat-mede­wer­ker in de IP/IT prak­tijk van HVG Law LLP. Sinds­dien heeft zij bij­ge­dra­gen aan de ver­de­re groei en ont­wik­ke­ling van deze prak­tijk, cli­ën­ten en het team. De laat­ste jaren als eind­ver­ant­woor­de­lij­ke van het lan­de­lij­ke team, van­uit kan­toor Amster­dam.

De benoe­ming van Saskia per 1 juli 2019 bin­nen de Digi­tal, Cyber & Pri­va­cy prak­tijk sluit naad­loos aan op de stra­te­gi­sche agen­da van HVG Law LLP, waar­bij onder ande­re in de komen­de jaren meer nadruk komt te lig­gen op de juri­di­sche digi­ta­li­se­ring­slag bij en voor onze cli­ën­ten.