Her­ij­king rol Ver­ant­woor­dings­or­gaan nodig

Alert

Per 1 janu­a­ri 2019 heb­ben de mees­te pen­si­oen­fond­sen een Raad van Toe­zicht voor het intern toe­zicht en van­af 13 janu­a­ri 2019 moe­ten pen­si­oen­fond­sen sleu­tel­func­ties voor risi­co­be­heer, actu­a­ri­eel en inter­ne audit heb­ben inge­richt.

Dit bete­kent dat veel van de hui­di­ge bevoegd­he­den die het Ver­ant­woor­dings­or­gaan heeft ook bij een ander orgaan of func­tie van het pen­si­oen­fonds zijn belegd of reeds op ande­re wij­ze zijn gewaar­borgd. Tege­lij­ker­tijd wordt door de steeds ver­der­gaan­de geschikt­heids­ver­eis­ten voor bestuurs­le­den, leden van de Raad van Toe­zicht en de sleu­tel­func­ti­o­na­ris­sen de kloof tus­sen pen­si­oen­fonds en de deel­ne­mer steeds gro­ter.

Reden om de rol en taken van het Ver­ant­woor­dings­or­gaan te her­ij­ken, zodat het Ver­ant­woor­dings­or­gaan inge­zet kan wor­den voor de dia­loog met de deel­ne­mers, zodat die begrij­pen hoe hun pen­si­oen­geld wordt beheerd en wel­ke keu­zes wor­den gemaakt.

Lees hier de opi­nie van Nicolette Opdam en Bianca van Tilburg.