Regel­ge­ving belem­mert ver­de­re inzet big data in finan­ci­ë­le sec­tor.

News

Advo­caat Ema­nu­el van Praag schrijft opi­nie stuk in FD over gebruik van big data, pro­fi­ling en machi­ne learning in finan­ci­ë­le sec­tor.

Big data is big busi­ness. Ook in de finan­ci­ë­le sec­tor wordt steeds meer gebruik gemaakt van nieu­we data-gedre­ven tech­nie­ken zoals ‘machi­ne learning’, ‘profi­ling’ en geau­to­ma­ti­seer­de besluit­vor­ming. Maar in de hui­di­ge situ­a­tie belem­mert de Wet op het finan­ci­eel toe­zicht (Wft), en de inter­pre­ta­tie daar­van door de Auto­ri­teit Finan­ci­ë­le Mark­ten (AFM), inno­va­tie in de sec­tor. Ook heb­ben civie­le rech­ters onvol­doen­de erva­ring met deze nieu­we tech­nie­ken en is het de vraag hoe zij met deze nieu­we tech­nie­ken omgaan.

Lees hier het opi­nie stuk van advo­caat Ema­nu­el van Praag dat op 7 decem­ber 2018 door het FD werd geplaatst.

"Waarde toevoegen aan de cliënt verliezen wij nooit uit het oog."

Ema­nu­el van Praag

emanuel.van.praag@hvglaw.nl +31 6 29 08 40 45