Bent u goed voor­be­reid op de geschikt­heids­toets?

News

Onlangs is de DNB nieuws­brief voor trust­kan­to­ren gepu­bli­ceerd. Hier­in wor­den ver­schil­len­de thema’s behan­deld. Eén van de belang­rijk­ste onder­wer­pen die wordt aan­ge­haald betreft de toet­sing van de twee­de beleids­be­pa­ler. Van­af 1 janu­a­ri 2019 moe­ten alle trust­kan­to­ren aan de eisen van de nieu­we Wtt 2018 vol­doen.

Eén nieuw ver­eis­te in deze wet opge­no­men, is het heb­ben van een twee­de dage­lijks beleids­be­pa­ler. Een aan­tal trust­kan­to­ren zal nog een twee­de beleids­be­pa­ler moe­ten aan­stel­len. Indien dit nog niet is gebeurd, dient deze beleids­be­pa­ler zo snel moge­lijk te moe­ten wor­den aan­ge­meld voor het toet­sings­pro­ces bij DNB. Dit toet­sings­pro­ces kent een ter­mijn van acht weken, waar­bij opschor­tin­gen moge­lijk is als bij­voor­beeld de infor­ma­tie onvol­le­dig wordt aan­ge­le­verd.

HVG Law bege­leidt met eni­ge regel­maat beleids­be­pa­lers die moe­ten wor­den getoetst door DNB. Hier­bij wor­den poten­ti­ë­le beleids­be­pa­lers inten­sief bege­leid en voor­be­reid op de toet­sing door DNB. In onze fol­der Bent u goed voorbereid op de geschiktheidstoets?, is hier meer infor­ma­tie over opge­no­men.

Moet u bin­nen­kort ook getoetst wor­den? Neem dan con­tact met ons op!