Wets­wij­zi­ging: ver­len­ging bewaar­ter­mijn dos­siers pati­ën­ten

News

De Wet op de genees­kun­di­ge behan­de­lings­over­een­komst (hier­na: Wgbo) bepaalt de rech­ten en plich­ten van hulp­ver­le­ners en cli­ën­ten bij het aan­gaan van een behan­del­re­la­tie. Om de posi­tie van de pati­ënt te ver­dui­de­lij­ken en te ver­ster­ken, stelt het kabi­net voor bepaal­de regels met betrek­king tot de genees­kun­di­ge behan­de­lings­over­een­komst te wij­zi­gen.

 

Bewaar­ter­mijn dos­sier met de hui­di­ge regels
Eén van de wij­zi­gin­gen in het wets­voor­stel is de wij­zi­ging van de bewaar­ter­mijn. De hui­di­ge regels van de Wgbo ver­plich­ten een hulp­ver­le­ner het dos­sier − met de daar­in opge­no­men stuk­ken − gedu­ren­de vijf­tien jaar te bewa­ren. Ook kan de hulp­ver­le­ner beslui­ten het dos­sier lan­ger dan vijf­tien jaar te bewa­ren, name­lijk ‘zoveel lan­ger als rede­lij­ker­wijs uit de zorg van een goed hulp­ver­le­ner voort­vloeit’. Deze situ­a­tie doet zich bij­voor­beeld voor bij lang­du­ri­ge of terug­ke­ren­de zorg. Indien de bewaar­ter­mijn van vijf­tien jaar (of lan­ger) is ver­lo­pen, is de zorg­ver­le­ner ver­plicht het dos­sier te ver­nie­ti­gen.

 

Bewaar­ter­mijn dos­sier na inwer­king­tre­ding wets­voor­stel
De bewaar­ter­mijn van het dos­sier wordt na de inwer­king­tre­ding van het wets­voor­stel twin­tig jaar. Het wets­voor­stel noemt ver­schil­len­de rede­nen om de bewaar­ter­mijn aan te pas­sen. Dit zijn:

  • ver­schil­len­de ziek­ten die vroe­ger niet behan­del­baar waren, zijn nu wel behan­del­baar, en pati­ën­ten en hulp­ver­le­ners die­nen lan­ge tijd reke­ning te hou­den met de moge­lijk­heid dat pati­ën­ten wel­licht opnieuw ziek wor­den;
  • gege­vens over eer­de­re ziek­te­ge­schie­de­nis­sen in de fami­lie zijn van belang bij een aan­doe­ning met een erfe­lij­ke fac­tor;
  • de ver­len­ging van de bewaar­ter­mijn helpt weten­schap­pe­lijk onder­zoek.

Ver­len­ging van de bewaar­ter­mijn is aldus van belang omdat de beschik­baar­heid van de gege­vens over lan­ge­re tijd nodig zijn. Daar­naast kan de pati­ënt ver­zoe­ken het dos­sier lan­ger dan twin­tig jaar te bewa­ren. Ook het aan­vangs­mo­ment van de bewaar­ter­mijn wordt ver­dui­de­lijkt. De bewaar­ter­mijn gaat vol­gens het wets­voor­stel in van­af het moment waar­op de laat­ste wij­zi­ging in het dos­sier van de pati­ënt heeft plaats­ge­von­den.

Mocht u hier­over vra­gen heb­ben, neem dan con­tact met ons op.