Wetswijziging: verlenging bewaartermijn dossiers patiënten

News

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (hierna: Wgbo) bepaalt de rechten en plichten van hulpverleners en cliënten bij het aangaan van een behandelrelatie. Om de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken, stelt het kabinet voor bepaalde regels met betrekking tot de geneeskundige behandelingsovereenkomst te wijzigen.

 

Bewaartermijn dossier met de huidige regels
Eén van de wijzigingen in het wetsvoorstel is de wijziging van de bewaartermijn. De huidige regels van de Wgbo verplichten een hulpverlener het dossier − met de daarin opgenomen stukken − gedurende vijftien jaar te bewaren. Ook kan de hulpverlener besluiten het dossier langer dan vijftien jaar te bewaren, namelijk ‘zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor bij langdurige of terugkerende zorg. Indien de bewaartermijn van vijftien jaar (of langer) is verlopen, is de zorgverlener verplicht het dossier te vernietigen.

 

Bewaartermijn dossier na inwerkingtreding wetsvoorstel
De bewaartermijn van het dossier wordt na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel twintig jaar. Het wetsvoorstel noemt verschillende redenen om de bewaartermijn aan te passen. Dit zijn:

  • verschillende ziekten die vroeger niet behandelbaar waren, zijn nu wel behandelbaar, en patiënten en hulpverleners dienen lange tijd rekening te houden met de mogelijkheid dat patiënten wellicht opnieuw ziek worden;
  • gegevens over eerdere ziektegeschiedenissen in de familie zijn van belang bij een aandoening met een erfelijke factor;
  • de verlenging van de bewaartermijn helpt wetenschappelijk onderzoek.

Verlenging van de bewaartermijn is aldus van belang omdat de beschikbaarheid van de gegevens over langere tijd nodig zijn. Daarnaast kan de patiënt verzoeken het dossier langer dan twintig jaar te bewaren. Ook het aanvangsmoment van de bewaartermijn wordt verduidelijkt. De bewaartermijn gaat volgens het wetsvoorstel in vanaf het moment waarop de laatste wijziging in het dossier van de patiënt heeft plaatsgevonden.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op.