Onder­zoek AFM nale­ving zorg­plicht (semi-)automatisch ver­mo­gens­be­heer

Waar moet u aan voldoen?

News

De AFM heeft in haar nieuws­brief ‘pro­fes­si­o­nals’ van 28 juni jl. aan­ge­kon­digd dat zij beleg­gings­on­der­ne­min­gen en ban­ken nog dit jaar zal gaan con­tro­le­ren op het nale­ven van de leidraad (semi-)automatisch vermogensbeheer (d.d. 15 maart 2018). HVG Law heeft deze aan­dachts­pun­ten eer­der voor u samen­ge­vat in een beknopt overzicht.

 

Het is ver­stan­dig om te beoor­de­len of uw pro­ces­sen aan de ver­wach­tin­gen van de AFM vol­doen. HVG Law advi­seert par­tij­en om hier­bij ook stil te staan bij de ESMA Gui­de­li­nes on cer­tain aspects of the MiFID II suit­a­bi­li­ty requi­re­ments (d.d. 28 mei 2018). Deze treft u aan op de website van ESMA.

 

Wat is het juri­disch kader?

Onder­staan­de afbeel­ding geeft een over­zicht van hoe het wet­te­lijk kader voor het aan­bie­den van  (semi-)automatisch ver­mo­gens­be­heer zich de afge­lo­pen jaren heeft ont­wik­keld. Bij gebrek aan spe­ci­fie­ke wet­te­lij­ke regels voor (semi-)automatisch ver­mo­gens­be­heer, geldt het hui­di­ge wet­te­lijk kader voor ver­mo­gens­be­heer. Bin­nen dit kader moe­ten de hand­vat­ten van de AFM (en ESMA) in over­we­ging wor­den geno­men.

 

Wat kan HVG Law voor u bete­ke­nen?

De advo­ca­ten finan­ci­eel recht advi­se­ren par­tij­en met regel­maat over de ont­wik­ke­ling van nieu­we finan­ci­ë­le dien­sten. Dit omvat ook de toe­pas­sing van algo­rit­men bij advies­dienst­ver­le­ning en bij ver­mo­gens­be­heer. Onze advo­ca­ten advi­se­ren u graag over de regels en zijn in staat om uw hui­di­ge pro­ces­sen te beoor­de­len. Ook kun­nen wij u assis­te­ren bij het ontwikkelen/implementeren van nieu­we, inno­va­tie­ve vor­men van ver­mo­gens­be­heer.