Persbericht

Wet toelating zorgaanbieders

  • Share

Minister Schippers heeft de Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) en Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (‘AWtza’) inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer.

Eerder berichtten wij u hier over dit voorstel en nu is ook de wettekst, memorie van toelichting en het advies van de Raad van State openbaar gemaakt. Het wetsvoorstel zal de huidige toelatingsprocedure van de Wet toelating zorginstellingen (‘Wtzi’), waarbij een groot deel van de zorgaanbieders automatisch als zijnde in het bezit van een toelating wordt aangemerkt, vervangen.

De Wtza bestaat uit een aantal verplichtingen voor nieuwe zorgaanbieders. Daarnaast wordt een deel van het toezicht dat nu door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (‘IGJ’) wordt uitgeoefend, ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (‘NZa’).

Meldplicht

Met de Wtza wordt een meldplicht met betrekking tot onder andere de kwaliteit van zorg in het leven geroepen. Deze zal gelden voor alle nieuwe zorgaanbieders die zorg zoals bedoeld in de Wet kwaliteit klachten geschillen gezondheidszorg (‘Wkkgz’) gaan (doen) verlenen. Hiermee worden ook zorgaanbieders die alternatieve- en cosmetische zorg verlenen bedoeld. Deze verplichting geldt expliciet niet voor zorgaanbieders die zorg bekostigd op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (‘Wmo’) of op grond van de Jeugdwet verlenen.

Toelatingsvergunning

Er moet daarnaast een toelatingsvergunning bij de minister worden aangevraagd door instellingen die:

  • medisch specialistische zorg (doen) verlenen, en/of;
  • met meer dan tien zorgverleners zorg of een andere dienst doen verlenen waarop een aanspraak bestaat op grond van de Wet langdurige zorg (‘Wlz’) of de Zorgverzekeringswet (‘Zvw’).

De vereisten voor de toelatingsvergunning bestaan enkel uit de bestaande verplichtingen ten aanzien van kwaliteit, bestuursstructuur en medezeggenschap.

De verantwoordelijkheid om een vergunning aan te vragen wordt bij de zorgaanbieder zelf gelegd. Als de grens van tien zorgverleners wordt overschreden, is het aldus aan de instelling om de vergunning aan te vragen. De kosten voor het aanvragen van een toelatingsvergunning zal bij ministeriële regeling worden vastgesteld en komen voor rekening van de aanvrager.

Voor het aanvragen van een toelatingsvergunning geldt een overgangsperiode van twee jaar. Bestaande zorgaanbieders die nu een toelating op grond van de Wtzi hebben, maar nog niet beschikken over een toelatingsvergunning en tot de doelgroep van de vergunningsplicht gaan horen, hebben dus twee jaar de tijd om een toelatingsvergunning aan te vragen.

Nieuwe rol NZa

Op de naleving van de eisen met betrekking tot de bestuursstructuur van zorgaanbieders en het winstuitkeringsverbod zal onder de Wtza door de NZa toezicht worden gehouden. De IGJ blijft toezichthouder op het gebied van kwaliteit.

De introductie van de NZa als toezichthouder op deze onderwerpen is ons inziens een logische stap. De NZa houdt nu immers ook toezicht op zorgaanbieders op het gebied van marktregulering en declaraties. Wij verwachten dat het toezicht op economisch-juridische onderwerpen door deze wijziging intensiever zal worden en daarnaast ook op meer afstand van het ministerie zal komen te staan.

Wij houden het wetgevingstraject in de gaten en berichten u nader over de voortgang.

Bent u voornemens een toelating aan te vragen of te wijzigen of heeft u vragen over het wetgevingstraject? Neem dan contact met ons op.