Beroepsregels

  • Share

Kantoor Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is een limited liability partnership naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, met statutaire zetel te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk. Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is in Nederland gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht`.

Inschrijving Kamer van Koophandel
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is geregistreerd bij de Companies Registration Office in Cardiff Verenigd Koninkrijk onder nummer OC 335658 en bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24433164. De handelsnamen van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP zijn Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP en HVG.

BTW nummer
Het BTW nummer van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is NL8191.79.310.B01.

Inschrijving Beroepsorganisatie
Alle advocaten van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP zijn ingeschreven en geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag.

Alle (kandidaat-)notarissen zijn ingeschreven en geregistreerd bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) Postbus 16020, 2500 BA Den Haag, Spui 184, 2511 BW Den Haag.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP. De algemene voorwaarden van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle overeenkomsten tussen cliënten en Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP alsmede alle (niet) contractuele verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomsten tussen cliënten en Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP en werkzaamheden verricht door Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP, worden beheerst door, en dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht. Alle geschillen met betrekking tot voormelde overeenkomsten of werkzaamheden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Rotterdam. Op de notariële dienstverlening door Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Op de dienstverlening verricht door de advocatuur van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is de Klachten- en Geschillenregeling advocatuur niet van toepassing.

Honorarium
Het honorarium dat Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP de cliënt in rekening brengt is gebaseerd op het uurtarief van de betrokken advocaat of (kandidaat-)notaris maal het aantal bestede uren door de betrokken advocaat of (kandidaat-)notaris. Het uurtarief varieert per advocaat of (kandidaat-)notaris en is gebaseerd op ervaring en specialisme van de betrokken advocaat of (kandidaat-)notaris. Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP brengt naast de kosten voor het honorarium ook bijkomende kosten in rekening, zoals kantoorkosten, griffierechten, verschotten, kosten voor ingeschakelde derden, omzetbelasting etc. In de overeenkomst van opdracht wordt in het diensten overzicht steeds een gedetailleerde kostenraming opgenomen voor de overeengekomen werkzaamheden.

Juridische dienstverlening
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP verricht haar juridische werkzaamheden en dienstverlening en procesvoering vanuit de volgende practice groups: corporate & commercial, mergers & acquisitions, real estate, financial services, employment law, intellectueel eigendoms- en ICT recht. Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP richt zich bovendien op een aantal specifieke marksectoren te weten, health care, technology, private equity, oil & gas, financial services, government & public sector en real estate.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is, gelet op de omvang van haar praktijk en de eisen die de Verordening Advocatuur stelt aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, adequaat verzekerd.

Kantoorklachtenregeling
De advocatuur van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP kent overeenkomstig de Verordening Advocatuur een Kantoorklachtenregeling voor advocaten. Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP verklaart de kantoorklachtenregeling advocatuur van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met een cliënt wordt aangegaan en de kantoorklachtenregeling advocatuur ziet uitsluitend op werkzaamheden die door (een) advoca(a)t(en) van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP zijn verricht.

Gedrags- en beroepsregels
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP verricht haar dienstverlening en juridische werkzaamheden in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP wordt geëist. Onder beroepsregels wordt in dit verband verstaan de gedrags- en beroepsregels welke bij de uitvoering van de opdracht door Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP in acht moeten worden genomen, zoals de regels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten en/of de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Samenwerking en voorkoming belangenconflict
Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP is een samenwerkingsverband waarin advocaten en (kandidaat-)notarissen in een limited liability partnership juridische dienstverlening aanbieden en verrichten, adviseren en procederen bij diverse gerechtelijke instanties. Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP opereert zowel op nationaal als internationaal niveau met lokale kantoren in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Brussel en een Legal Desk in New York (U.S.A.). Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP maakt daarnaast deel uit van het internationale Ernst & Young Law netwerk, een samenwerking van juridische praktijken die verbonden zijn met Ernst & Young. Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP heeft een strategische alliantie met Ernst & Young Belastingadviseurs LLP. Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP beschikt over en hanteert een intern geautomatiseerd systeem om belangenconflicten te voorkomen.

Overeenkomst van opdracht
Zodra tussen Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP en een cliënt een overeenkomst van opdracht tot stand komt wordt dit schriftelijk bevestigd en geformaliseerd in een overeenkomst van opdracht. In het bij de overeenkomst bijgevoegd “diensten overzicht” wordt een beschrijving gegeven van de reikwijdte van de juridische werkzaamheden, de tarieven, het honorarium, de overige kosten die worden berekend voor de werkzaamheden, welke advocaten en/of (kandidaat-)notarissen deze werkzaamheden zullen verrichten en eventuele aanvullende afspraken. De algemene voorwaarden welke deel uitmaken van de overeenkomst van opdracht, worden als bijlage aan de overeenkomst van opdracht gehecht.

Rotterdam, 1 januari 2015